mentoring 04mentoring 05

Dla użytkowników

Użytkownicy nowych rozwiązań to osoby lub instytucje (np. powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe), które będą wykorzystywać w swojej pracy narzędzia wypracowane w projektach innowacyjnych.

Użytkownikami w projekcie Mentoring są instytucje rynku pracy, w szczególności publiczne służby zatrudnienia tj. powiatowe urzędy pracy oraz ochotnicze hufce pracy. Jednym słowem wszyscy ci, którzy są zainteresowani nowym sposobem pracy z młodymi ludźmi wkraczającymi na rynek pracy.

Głównym celem projektu jest zmiana sposobów wspierania młodych, nieaktywnych zawodowo osób przy wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy. Służyć temu będzie wypracowanie efektywnego narzędzia, opartego na doświadczeniach partnera zagranicznego, które będzie odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców województwa lubuskiego.

Produkt finalny, wydany w postaci publikacji zawierającej instrukcję stosowania narzędzia wraz z danymi na płycie CD, przekazany zostanie do wszystkich instytucji związanych z rynkiem pracy w województwie lubuskim. Zaproponowany produkt będzie mógł być również stosowany, z pewnymi modyfikacjami, do innych grup wymagających wsparcia społecznego w zakresie aktywizacji zawodowej.

Zasada Empowerment, czyli „nic o nas bez nas”

W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych. Zasada empowermentu wskazuje, że w projekcie powinny w możliwie najaktywniejszy sposób uczestniczyć te grupy/osoby, na których rzecz realizowane są działania projektowe. W ten sposób można zapewnić wzrost skuteczności działań i efektywności rezultatów projektów. Im narzędzie/instrument jest lepiej dostosowane do potrzeb gru docelowych, tym większa jego skuteczność.

Jak użytkownicy mogą włączyć się do projektu?

- uczestnicząc w badaniu diagnostycznym – w okresie od października 2012 do lutego 2013 zespół badawczy przeprowadzi wywiady i ankiety pracownikami powiatowych urzędów pracy w lubuskim;

- uczestnicząc w konferencji rozpoczynającej projekt – w lutym 2013 odbędzie się konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki badań oraz założenia Mentoringu jako narzędzia wsparcia osób bezrobotnych;

- czytając wydawany w ramach projektu biuletyn - regularnie, przez cały okres trwania projektu wydawany będzie biuletyn poświęcony problemom rynku pracy oraz postępom działań podejmowanych w projekcie;

- uczestnicząc w spotkaniach w powiatach - w okresie od stycznia do września 2015 roku w każdym z powiatów odbędzie się spotkanie, podczas którego przedstawiony zostanie produkt finalny, gotowy do zastosowania w praktyce działań instytucji rynku pracy;

- uczestnicząc w forum podsumowującym – w III kwartale 2015 roku zorganizowane zostanie wojewódzkie forum, w trakcie którego odbędzie się prezentacja produktu finalnego.