mentoring 04mentoring 05

Dla odbiorców

Odbiorcy wsparcia to osoby lub instytucje, których problemy, dzięki wypracowanym rozwiązaniom, będą w sposób efektywniejszy rozwiązywane.

Odbiorcami w projekcie Mentoring są młode osoby bezrobotne (do 25 roku życia) zamieszkujące województwo lubuskie bez kwalifikacji zawodowych, tzn. nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu oraz bez doświadczenia zawodowego, tzn. zatrudnione lub wykonujące inna prace zarobkowa lub prowadzące działalność gospodarczą przez okres poniżej 6 miesięcy.

Głównym celem projektu jest zmiana sposobów wspierania młodych, nieaktywnych zawodowo osób przy wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy. Służyć temu będzie wypracowanie efektywnego narzędzia, opartego na doświadczeniach partnera zagranicznego, które będzie odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców województwa lubuskiego.

Zasada Empowerment, czyli „nic o nas bez nas”

W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych. Zasada empowermentu wskazuje, że w projekcie powinny w możliwie najaktywniejszy sposób uczestniczyć te grupy/osoby, na których rzecz realizowane są działania projektowe. W ten sposób można zapewnić wzrost skuteczności działań i efektywności rezultatów projektów. Im narzędzie/instrument jest lepiej dostosowane do potrzeb gru docelowych, tym większa jego skuteczność.

Jak odbiorcy mogą włączyć się do projektu? 

- uczestnicząc w badaniu diagnostycznym – w okresie od października 2012 do lutego 2013 zespół badawczy przeprowadzi wywiady i ankiety z młodymi osobami bezrobotnymi oraz uczniami i studentami

- uczestnicząc w konferencji rozpoczynającej projekt – w lutym 2013 odbędzie się konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki badań oraz założenia Mentoringu jako narzędzia wsparcia osób bezrobotnych;

- uczestnicząc w fazie testowania - w okresie od sierpnia 2013 do września 2014 roku odbędzie się kluczowa faza projektu, w której 10 osób bezrobotnych z terenu powiatu krośnieńskiego oraz specjalnie wybrani mentorzy przejdą etap współpracy zgodnie z proponowaną ścieżką mentoringową

- czytając wydawany w ramach projektu biuletyn - regularnie, przez cały okres trwania projektu wydawany będzie biuletyn poświęcony problemom rynku pracy oraz postępom działań podejmowanych w projekcie;

- uczestnicząc w forum podsumowującym – w III kwartale 2015 roku zorganizowane zostanie wojewódzkie forum, w trakcie którego odbędzie się prezentacja produktu finalnego.